Съюз на гъбопроизводителите в България

Вход за членовеКалендар

Септември 2023
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Кой е тук?

В момента има 3 посетителя в сайта

Реклама

Статистика

Членове : 3
Съдържание : 26
Брой прегледи на съдържанието : 119874

Сметки

БАНКОВА СМЕТКА НА СГБ:
Търговска банка ДФЦ -
Пловдив офис Цар Борис
IBAN    BG24DEMI92401000056352
BIC       DEMIBGSF
Вторник, 26.09.2023
Устав ПДФ Печат Е-мейл

УСТАВ
НА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
Сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ГЪБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
приет на Общо събрание, състояло се в гр. Пловдив на 25.07.2011 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ГЪБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, наричана за краткост в този Устав "Организацията", e национална браншова организация в бранш „Плодове, зеленчуци, гъбарство и цветя”, регистрирана като юридическо лице, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ГЪБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ” е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в бранш гъбопроизводство.

(3) Организацията има запазено и защитено от закона наименование, знак и печат.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на браншовата организация е Сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ГЪБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, наричано по-нататък за краткост Организацията.

(2) Наименованието на клоновете на Организацията се образува като към нейното наименование се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Организацията е: с. Първенец, ул. „Васил Левски”, № 14, община „Родопи”, обл. Пловдив.

 

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Вид на дейност

Чл. 4. Организацията се самоопределя като браншова организация – сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза на своите членове при спазване на този Устав, Законите на Република България и решенията на ръководните си органи.

Основни цели на сдружението

Чл. 5. Основни цели на Организацията са:

1. създаване и утвърждаване на модерни икономически отношения в бранша, базирани на постиженията на науката и техниката;

2. представителство и защита на икономическите и работодателските интереси на членовете на Организацията;

3. подкрепа за ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и коректните делови отношения в бранша;

4. изследване и адаптиране на европейските социални и икономически стандарти и добри практики към бранша;

5. ефективно стимулиране на личната предприемчивост на лицата, развиващи стопанска дейност в бранша;

6. стимулиране индивидуалния просперитет на всеки член на Организацията;

7. изследване и анализиране на проблемите на икономиката и финансите, труда и индустриалните отношения в отрасъла бранша;

8. усъвършенстване на пазарната инфраструктура, принципите и механизмите и действащата в страната нормативна уредба, регулираща обществените отношения в бранша.

Средства за постигане на целите

Чл. 6. Средствата, с които Организацията ще постига своите цели, са:

1. участие на отраслово и браншово равнище в различни консултативни формирования към държавните органи, както и в различни форми на социално партньорство, диалог и сътрудничество;

2. участие в тристранното сътрудничество и колективното договаряне по отношение на бранша;

3. участие в определянето и провеждането на държавната политика в бранша и в процеса на хармонизация на българското законодателство, регулиращо обществените отношения в бранша, с това на Европейския съюз;

4. разработване и внасяне в държавните органи на предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на бранша;

5. осъществяване на приложни изследвания в областта на икономиката, финансите, труда и индустриалните отношения, касаещи бранша;

6. изготвяне годишни доклади за състоянието на бранша и подготвяне на стратегии за развитието му, които се предоставят на компетентните държавни органи;

7. организиране и провеждане на научно-практически форуми по проблемите на бранша;

8. разпространяване на приложни знания и опит чрез разработки, семинари, курсове, школи и други подобни форуми;

9. съдействие на членовете на Организацията за развитие на тяхната дейност чрез разработване и предоставяне на експертни проучвания за инвестиционни процеси, оказване на услуги, методическа и консултантска помощ, подпомагане установяването на делови връзки, подпомагане при стандартизирането и сертифицирането, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;

10. проучване условията за интензивен търговски обмен и подпомагане на членовете на Организацията при осъществяването на бизнес-контакти, воденето на преговори и сключването на сделки.

11. набиране и предоставяне на стопанска, научно-техническа, производствена, технологична и пазарна информация на членовете на Организацията за подпомагане на тяхната дейност;

12. съдействие за спазването на етиката и морала на почтения търговец и правилата за лоялно пазарно поведение в бранша;

13. съдействие за повишаване на професионалното равнище и квалификацията на заетите в бранша, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда;

14. изграждане и поддържане на специализирана информационно-статистическа база данни за състоянието на бранша и водене на регистър на правоспособните стопански субекти в бранша;

15. поддържане на поименни списъци на експерти със специални познания в различни области, в услуга на своите членове;

16. организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация и издаване на документи за професионална правоспособност, съгласно действащото законодателство.

17. учредяване и придобиване на участия в търговски дружества за постигане на определените в този Устав цели.

18. участие в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в бранша;

19. разработване на предписания в бранша за добра производствена практика;

20. оказване на съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша;

21. взаимодействие с компетентните държавни органи и неправителствени организации;

22. сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни органи и организации;

23. участие в национални и международни проекти и програми.

Предмет на дейност

Чл. 7. Организацията има следният предмет на дейност: представителство и защита на общите икономически интереси на нейните членове, подпомагане и насърчаване развитието на техните стопанства, както и на бранш гъбопроизводство  като цяло, чрез използването на средствата и преследване на целите, посочени в този Устав.

Осъществяване на допълнителна стопанска дейност

Чл. 8. (1) Организацията може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, изразяваща се в:

1. издателска и разпространителска дейност;

2. рекламна дейност;

3. консултантска дейност;

4. провеждане на маркетингови и други пазарни проучвания за състоянието и тенденциите на пазарното търсене и предлагане и за равнището на потреблението в бранша;

5. организиране и провеждане на курсове и обучения за квалификация и преквалификация.

(2) Организацията не разпределя печалба и използва приходите от осъществяваната допълнителна стопанска дейност за постигането на определените в този Устав цели.

III. ЧЛЕНСТВО

Членове

Чл. 9. (1) Членството в Организацията е доброволно и е отворено за лицата, осъществяващи стопанска или научна дейност в бранш гъбопроизводство, които споделят целите на Организацията и приемат средствата за тяхното постигане.

(2) Други сдружения със сродна на Организацията дейност могат да членуват в нея като Колективни членове. Техните членове имат статута и всички права на членове на Организацията.

(3) Членовете на Организацията запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.

(4) В Организацията не могат да членуват политически партии и движения, както и религиозни организации.

(5) Кандидатите за членове представят, заедно с молбата си за членство, и документ, че са регистрирани като земеделски производители или документ за научна или професионална квалификация.

Възникване на членствено правоотношение

Чл. 10. (1) Нов член на Организацията се приема от Управителния съвет, въз основа на отправена от него писмена молба, в която декларира желанието си за встъпване в членство и съгласието си с разпоредбите на Устава на Организацията.

(2) Управителният съвет разглежда молбата и взима решение по нея на първото си заседание след постъпването й. Приемането на нов член става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Права на членовете на Организацията

Чл. 11. Всеки член на Организацията има право:

1. да участва в работата на Общото събрание;

2. да бъде избиран в органите на управление на Организацията;

3. чрез участието си в Общото събрание да осъществява контрол върху работата на останалите органите на Организацията;

4. да бъде информиран за дейността на Организацията;

5. да се ползува от имуществото и от резултатите от дейността на Организацията;

6. да се ползва от услугите, предоставяни от Организацията;

7. да участва в мероприятия, организирани от Организацията;

8. по пълномощие да представлява Организацията на експертно ниво в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми;

9. да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на Организацията;

10. свободно да излага вижданията си и да прави предложения за предприемане на конкретни мерки и инициативи от страна на Организацията в защита на интересите му;

11. да търси съдействието и помощта на Организацията при осъществяването на неговата стопанска дейност;

12. да оспорва решенията на органите на Организацията по предвидения в този Устав ред.

Задължения на членовете на Организацията

Чл. 12. Всеки член на Организацията е длъжен:

1. да спазва Устава и другите вътрешни правила на Организацията

2. да работи за постигане на цели на Организацията и за издигането на нейния обществен авторитет.

3. редовно да плаща членския си внос, срещу което получава квитанция. За 2011г. членският внос е в размер на 100лв. (сто лева), платими до края на календарната година. По-нататъшният размер на членския внос ще бъде определен с последващо решение на Общото събрание на Организацията, а ако такова не бъде прието до края на 2011г., членският внос остава в размер на 100 лв. (сто лева) годишно, до приемане на изрично решение на общото събрание за изменението му;

4. да изпълнява решенията на органите на управление на Организацията.

Непрехвърляемост

Чл. 13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права и изпълнението на членски задължения може да бъде предоставено по пълномощие, съгласно този Устав.

Прекратяване на членството

Чл. 14. Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление на члена до Организацията;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на члена или прекратяване на юридическото лице - член;

3. с прекратяване на члена - юридическо лице;

4. с изключване на члена;

5. с прекратяване на Организацията;

6. при отпадане.

Изключване от Организацията. Отпадане на членството

Чл. 15. (1) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Организацията при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Изключване не може да се наложи, ако членът на Организацията не е бил поканен да даде обяснения пред Управителния съвет. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

(2) Отпадане на членство е налице при системно невнасяне на членски (имуществени) вноски, дезинтересиране от целите и неучастие в дейността на Организацията. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

Задържане на направените членски вноски

Чл. 16. При прекратяване на членственото правоотношение направените членски (имуществени) вноски не се възстановяват от Организацията.

IV. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл. 17. (1) Органи на Организацията са Общото събрание, Управителният съвет и Председателят.

(2) Върховен орган на Организацията е Общото събрание.

(3) Управителен орган на Организацията е Управителният съвет.

(4) Представителен орган на Организацията е Председателят.

Общо събрание

Чл. 18. (1) Върховен орган на Организацията е Общото събрание, в което участват всички членове, лично или чрез представител.

(2) Пълномощник на член на Организацията може да бъде само физическо лице. Пълномощното се издава в писмена форма, изрично за участие в Общото събрание и може да важи за ограничен или неограничен брой заседания. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си. Всеки пълномощник представлява не повече от 3-ма члена на Общото събрание.

(3) Членовете - юридически лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват или чрез изрично упълномощено от тях физическо лице.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва Устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. взема решение за откриване и закриване на клонове;

5. взема решение за участие в други организации;

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Организацията;

7. приема основните насоки и програма за дейността на Организацията;

8. приема бюджета на Организацията;

9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

11. отменя решения на другите органи на Организацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Организацията.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Организацията. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация от всеки член или орган на Организацията или от прокурора в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на Общото събрание

Чл. 20. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Организацията - извънредно Общо събрание. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Организацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневният ред, датата, часът и мястото на провеждането, както и по чия инициатива то се свиква.

(4) Поканата се изпраща с писмо с обратна разписка, по куриер или се връчва лично срещу подпис на всеки от членовете на организацията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Организацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, се предоставят на разположение на членовете на адреса на управление на Организацията. При поискване те им се предоставят безплатно по пощата или с други технически и електронни средства за комуникация.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

(2) Общото събрание се открива от Председателя, който предлага избор на ръководство на събранието (председателстващ, секретар и преброители на гласовете).

(3) Събранието се ръководи от председателстващия. Секретарят изготвя протокол, който се подписва от него, от председателстващия, както и от преброителите на гласовете.

(4) На заседанието на Общото събрание се изготвя Списък на присъстващите членове или техните представители, които се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателстващия и секретаря на Общото събрание.

Право на глас

Чл. 22. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Организацията;

2. него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

3. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Приемане на решения от Общото събрание

Чл. 23. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 19, т. 1 и т. 6 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи и изисква точното записване на взетите решения в протокола.

(5) Протоколът на Общото събрание, приложеният към него Списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание се съхраняват безсрочно.

Управителен съвет

Чл. 24. (1) Висш орган за управление и ръководство на Организацията е Управителният съвет. Управителният съвет се състои от 7 (седем) лица, които са членове на Организацията, избрани от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Юридически лица, които са членове на Организацията, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Организацията.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 25. Управителният съвет има следните правомощия:

1. представлява Организацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на Организацията и носи отговорност за това;

7. приема и изключва членове;

8. определя адреса на Организацията;

9. определя ликвидатор;

10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

11. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 26. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и дейността на Организацията. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако той не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва с писмена покана, по телефон, факс или електронна поща. Материалите за свикването на Управителния съвет се осигуряват своевременно от лицата инициирали свикването му.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник-председателя или от друг, определен от Управителния съвет негов член.

Приемане на решения от Управителния съвет

Чл. 27. (1) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Всеки член може да представлява по изрично писмено пълномощно само един от другите членове на Управителния съвет.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията се взимат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите, а решенията относно определянето на ликвидатор и решенията по чл. 25, т. 3 и т. 6 от Устава - с мнозинство от всички членове.

(4) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от Председателя и лицето, изготвило протокола, и, заедно с писмените материали по свикване и провеждане на заседанието, се съхранява безсрочно. Всеки член на Управителния съвет има право да следи за точността и коректността на отразяването в протокола.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(6) Решенията на Управителния съвет, взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на всеки заинтересован член или орган на Организацията, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

Председател

Чл. 28. (1) Председателят на Организацията е Председател и на Управителния съвет. Председателят на Организацията се избира от .......................... Управителния съвет измежду неговите членовете за срок, съвпадащ с мандата на Управителния съвет.

(2) Председателят може да бъде преизбиран без ограничение. До избирането на нов Председател старият продължава да изпълнява своите функции.

Правомощия на Председателя

Чл. 29. (1) Председателят има следните правомощия:

1. осъществява оперативното ръководство и управление на Управителния съвет на Организацията;

2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

3. представлява Организацията пред държавата, нейните органи и съдебните власти, както и пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина;

4. осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Организацията;

5. утвърждава щата и назначава Главния секретар и служителите на Организацията;

(2) При отсъствие на Председателя, Заместник-председателят изпълнява функциите му по този Устав.

V. ИМУЩЕСТВО

Определение

Чл. 30. Имуществото на Организацията се състои от парични средства, ценни книжа, права на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, вземания и всякакви други имуществени права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридическите лица.

Набиране на финансови средства

Чл. 31. Организацията осигурява финансови средства за своята дейност от:

1. членски внос (имуществени вноски);

2. дарения, завещания, спонсорство;

3. допълнителна стопанска дейност;

4. приходи от собствено имущество;

5. други източници.                    

Приходи

Чл. 32. Всички приходи на Организацията, независимо от техния характер и източник, се включват в неговото имущество и служат за постигането на посочените в този Устав цели и за издръжка на дейността и осигуряване нормалното функциониране на Организацията. Приходите на Организацията не могат да се разпределят като печалба между нейните членове. Остатъците от финансови активи в края на всяка отчетна година се прехвърлят като наличности в бюджета за следващата година и се ползват в съответствие с този Устав.

Разходи

Чл. 33. Организацията разходва средствата си в рамките и в изпълнение на утвърдения бюджет.

Отговорност за задължения

Чл. 34. (1) Организацията отговаря за поетите задължения с имуществото си. Организацията не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участие.

(2) Членовете на Организацията не отговарят лично за задълженията на Организацията, тяхната отговорност е само до размера на определените членски (имуществени) вноски.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Прекратяване на Организацията

Чл. 35. (1) Организацията не е ограничена със срок или други прекратителни условия.

(2) Организацията може да се прекрати само по решение на Общото събрание или по решение на съда по регистрация в предвидените от закона случаи.

(3) При прекратяване на Организацията се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице.

Разпределение на имуществото след удовлетворяване на кредиторите

Чл. 36. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съобразно решението на Общото събрание на Организацията, взето с квалифицирано мнозинство от присъстващите.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Уставът е приет единодушно на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ГЪБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, състояло се на 25.07.2011 г. в гр. Пловдив.